درباره ما

شرکت های گروه صنعتی کویر

enlightenedشرکت انرژي کوير پايا

در بخش برق حوزه فعاليت هاي اين شرکت را ميتوان به شرح زير برشمرد:

  • پروژه هاي EPC پست هاي انتقال برق فشار قوي و متوسط از نوع معمولي (AIS) و يا گازي (GIS) تا سطح ولتاژ 132 کيلوولت

  • پروژه هاي EPC خطوط انتقال برق فشار قوي و متوسط هوايی و زيرزميني تا سطح ولتاژ 132 کيلوولت

  • تامين تجهيزات پست هاي انتقال برق فشارقوي و فشارمتوسط

  • تامين تجهيزات پست هاي ترکشن مترو

کنترل
در بخش کنترل، فعاليت هاي انرژي کوير موارد زيررا در بر مي گيرد:  

  • پروژه هاي EPC سيستم هاي اسکادا

  • پروژه هاي EPC سيستم هايPMS

  • پروژه هاي EPC سيستم هايPDCS

  • پروژه هاي EPC سيستم هاي کتنرل صنعتي    

آدرس : تهران، چهارراه جهان کودک، کوچه کمان

تلفن :  22727604-021

سایت : www.energykavir.com