درباره ما

مشتریان

عقد قرارداد با شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات MMTE

enlightenedبه منظور تأمین انواع لامپ هالوژنی، حبابی و تیوبی LED ساختمان مرکزی این شرکت

enlightenedسال 1393

enlightenedنامه رضایتنامه :